Renovation og affald

Alle husholdninger skal sortere restaffald, madaffald, papir, pap samt plast og metal, så det kan genbruges. Flasker skal fortsat afleveres i bobler eller på genbrugspladserne.

Miljøkassen bruges til farligt affald. Læs mere om miljøkassen her

Affaldssortering:

Affald skal sorteres efter kommunens anvisninger og afleveres i de opstillede affaldscontainere. Sorteringsvejledning kan findes på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside
Affald skal være i plastposer eller lign. og der skal lukkes forsvarligt for at mindske lugtgener og spild.
Der må ikke sættes affald i opgange, på terrasser, på fælles arealer og ved siden af affaldscontainere.

Er der ikke plads i containeren, skal du kontakte viceværten. Du må ikke sætte affald ved siden af containerne.

Du kan se tidspunkter for afhentning af affald ved at indtaste din adresse på Mariagerfjords hjemmeside

Glas og flasker
Tomme glas og flasker afleverer du på genbrugspladsen eller i de glascontainere, der står rundt omkring i kommunen f.eks. ved butikscentre. På Mariagerfjord Kommunes hjemmeside findes der et kort med placeringerne af flaskecontainere i kommunen.

Storskrald

I Mariagerfjord Kommune har du mulighed for at bestille afhentning af storskrald, hvis du f.eks. har nogle møbler, hårde hvidevarer eller noget haveaffald, som du gerne vil af med.

Eksempler på storskrald:

  • Møbler
  • Hårde hvidevarer
  • Haveaffald (skal være i klare sække. Grene skal være bundtet)
  • Pap (skal være rent - har du meget, skal det være bundtet)
  • Flamingo (skal være i klare sække)

Dette indsamles IKKE:

  • Papir
  • Glas og flasker

Bestil afhentning af storskrald

Regler for storskrald:
Du skal have mindst 15 kg og højst 75 kg storskrald. Hvert stykke affald må højst være 2,5 meter langt og veje 50 kg.

Du kan få afhentet storskrald op til 10 gange om året.

Haveaffald skal være bundtet.

Stil dit storskrald ud til skel senest kl. 7, den dag Mariagerfjord Kommune henter det. Stil affaldet, så det er nemt at få øje på for chaufføren.

Der indsamles ikke papir, pap og flasker som storskrald. Brug en af de andre ordninger eller aflevér affaldet på en af genbrugspladserne.


Miljøkassen

Det er nemt at komme af med de brugte batterier, rester af maling og kemikalier samt småt elektronik. Du samler blot affaldet i din miljøkasse og stiller den frem til skraldemanden, når du vil have den udskiftet.

Lad ikke miljøkassen stå permanent ved din skraldespand. Så tjekker skraldemanden den nemlig hver gang. Stil først miljøkassen ud dagen før, du ønsker at få den ombyttet. Der må højst lægges 12 kg farligt affald i miljøkassen og den skal kunne lukkes helt til.  

Du kan også aflevere farligt affald i de butikker, der sælger varerne, og som skilter med, at de tager affaldet retur.

Se også Forskrift for opbevaring af olie- og kemikalieaffald

Farligt affald er f.eks.:
Maling og lim, olierester, sprøjtegifte, salt- og eddikesyre, benzin, rengøringsmidler, batterier, lysstofrør og lavenergipærer.

Du kan altid tale med din vicevært om affaldshåndtering.