Beboerdemokratiet

Demokrati betyder, at det er et flertal af en forsamling, der bestemmer.

Som beboer i en almen boligforening, har du indflydelse på de beslutninger, der bliver taget om afdelingens regler, økonomi, vedligeholdelse og pasning af de fælles arealer.
Hvis afdelingen skal have nye vinduer eller døre, renoveret legepladsen eller lign., kan du som beboer få indflydelse på, hvornår og hvordan.
 
Deltagelse i beboerdemokratiet, er en forudsætning for, at skabe et godt fællesskab med løsninger, som kommer alle til gode.
Det er vigtigt at møde op til afdelingens møder. Jo flere af beboerne, der giver deres stemme til kende, jo flere er med til at bestemme, hvordan det skal være at bo i boligafdelingen.

Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Disse beslutninger danner grundlag for næste års budget. Beboernes husleje afhænger således også af dig og det aktivitetsniveau du har været med til at beslutte for afdelingen.
Beboerne vælger repræsentanter eller en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige. Du kan selvfølgelig stille op til bestyrelsen.
 
Repræsentantskabet
Øverste myndighed i Hobro Boligforening er repræsentantskabet, der består af afdelingens repræsentanter og organisationsbestyrelsen.
Repræsentantskabet vælges på de årlige afdelingsmøder.
Repræsentantskabet varetager boligorganisationens overordnede anliggender som f.eks. beslutning om byggepolitik, køb eller salg af boligorganisationens ejendomme, godkendelse af boligorganisationens og afdelingens årsregnskab og godkendelse af boligorganisationens vedtægter.
På det årlige møde vælges organisationsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og på et afdelingsmøde forelægge de andre beboere, hvilke arbejder og aktiviteter afdelingsbestyrelsen skønner, bør igangsættes i afdelingen. Forslagene skal godkendes af afdelingsmødet for at kunne føres ud i livet. Når forslagene er vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen sikre, at arbejdet bliver udført.
Læs mere om afdelingsbestyrelsens opgaver i pjecen ”Ny i afdelingsbestyrelsen”

Organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for boligorganisationen og dens afdelinger og er økonomisk og juridisk ansvarlig for hele boligorganisationen. Det betyder at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration henhører under organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen ansætter normalt en direktør eller en forretningsfører til at stå for den daglige ledelse af boligorganisationen.
I pjecen Medlem af organisationsbestyrelsen kan du læse mere om arbejdet i bestyrelsen.
Læs Boligselskabernes Landsorganisation’s pjece:  "Medlem af organisationsbestyrelsen"
kilde: BL’s hjemmeside.